عناوین ارائه شده در این مقاله

مقدمه

روانشناسی انگیزش

مفاهیم و تعاریف انگیزش

انواع انگیزش

انگیزه‌های اجتماعی

انگیزه‌های بیرونی

انگیزه‌های درونی

کاربرد انگیزه‌های بیرونی

کاربرد انگیزه‌های درونی

طبقه‌بندی دیگر از تئوری‌های

 انگیزش

فیزیولوژی انگیزش..

روانشناسی هیجان

ارتباط انگیزش با هیجان

منابع و مآخذ


مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می شود، یکی از پیچیده ترین بخش های روانشناسی و مدیریت امروز است و کار عملی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد.

با وجود پیشرفت فن آوری، مسائل انسانی، بزرگترین گرفتاری عصر امروز است و انگیزش برای کار، ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است.

بحث دربارۀ پدیده های انگیزشی و نقش آن در مجموع رویدادهای روانی و بویژه تأثیر آن بر رفتار فرد، بدون شک در قلمرو پژوهشهای روانشناسی قرار می گیرد.

در این قلمرو از سازۀ انگیزش برای توصیف و توضیح احساس و رفتار استفاده می کنند. افزون بر روانشناسی، در دیگر رشته های علوم مانند فیزیولوژی، عصب شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی، به پدیده های انگیزشی از نظر کشف مبانی فیزیولوژیک انگیزش، بویژه کشاننده ها، به ساختار و راه های عصبی به عنوان مبانی پدیده های اهمیت می دهند.

یکی از دلایل انگیزش نداشتن افراد، نداشتن هدف روشن است. برخی از افراد، انتظارات شغل و سازمان خود را نمی دانند. در حقیقت، اگر چه استعداد و توانمندی های مورد نیاز را دارند، ولی نمی دانند چه بکنند و در نهایت حاصل کارها و فعالیت آنها چه باید باشد.

صرفاً جنبۀ مادی پول سبب انگیزش نمی شود، بلکه جنبه های نشانه ای آن به سایر جنبه ها مثل احساس با ارزش بودن، احترام، نبود تبعیض و .. ارتباط پیدا می کند.............


 مفاهیم و تعاریف انگیزش

 

فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده، سائقها، نیازها، شرایط تنش‌ زا یا مکانیسمهای دیگری اطلاق می‌گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدفهای وی آغاز کرده و به آن تداوم می‌بخشد.                                            

 

تحقق اهداف سازمانی و فردی نیاز به برانگیختن انسانها دارد. فرض اول در مباحث انگیزش این است که رفتار انسانی هدفدار است. بدین معنی که حرکت، فکر، کار و خلق کردن در انسانها در جهت نیل به اهداف مشخصی صورت می‌گیرد. اما چرا مطالعه و دانش در مورد پی‌بردن به انگیزه‌های انسانها مهم است؟

تمام مطالعات و تحقیقات در مورد انگیزش تلاشهایی برای دستیابی به پاسخهایی در رابطه با چراهای رفتار انسانهایند. چرا بعضی پرتلاش‌‌‌تر از دیگرانند؟ اگرچه ممکن است جواب به این سؤالات آسان به‌نظر برسد اما تحلیل و ریشه‌یابی چراهای رفتار افراد بسیار پیچیده و در عین حال جدا و مسحورکننده است. درک انگیزش برای پی‌بردن به علل رفتار انسانها بسیار با ارزش است. 


 انواع انگیزش


وقتی می‌پرسیم چه چیز افراد را بر می‌انگیزد تا زندگی خود را برای نجات فردی به خطر اندازند یا برای دستیابی به هدفی خاص ساعتهای طولانی کار کنند، معمولا منظورمان این است که چرا مردم چنین رفتار می‌کنند؟ اصطلاح انگیزش همانطور که از معنای رایج آن نیز بر می‌آید به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. انگیزش بدین معنی ، تمامی روانشناسی را در برمی‌گیرد. اما روان شناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرویی می‌بخشند و به آن جهت می‌دهند. یک جاندار انگیخته در مقایسه با یک جاندار ناانگیخته با نیرو و کارایی بیشتری در یک فعالیت درگیر می‌شود. انگیزش علاوه بر نیرو بخشیدن به جاندار معمولا به رفتار جهت می‌دهد.

 

بطوری که شخص گرسنه برای جستجوی غذا و خوردن آن انگیخته می‌شود، شخص تشنه برای یافتن آب و فرد دردمند برای گریز از محرک دردمند. بنابراین به اندازه تمامی رفتارهایی که از فردی صادر می‌شود، می‌توان انگیزه داشت. اما با طبقه بندی رفتارها در مقوله‌هایی که ویژگی مشترک دارند انگیزه‌ها را نیز می‌توان در طبقاتی دسته بندی کرد. از جمله انگیزه‌های اولیه و ثانویه، انگیزه‌های درونی و بیرونی، انگیزه‌های اجتماعی و ... با وجود تنوع طبقه بندیهای انگیزشی همپوشی گسترده‌ای بین آنها وجود دارد بطوریکه یک انگیزه در چند طبقه ممکن است طبقه بندی شود.

تعاریفی از انواع انگیزش

انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه 


انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی

انگیزش درونی به مواردی اطلاق می‌شود که پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معین یک منبع درونی است. یعنی فرد جهت رسیدن به تقویتهای درونی عمل ویژه‌ای را انجام می‌دهد، هر چند این عوامل درونی با عوامل بیرونی همخوانی داشته باشند یا نداشته باشند و حتی موجب تنبیه فرد شوند. انگیزش درونی زمانی معنی پیدا می‌کند منبع تقویت کننده رفتار 

انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی

انگیزش درونی به مواردی اطلاق می‌شود که پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معین یک منبع درونی است. یعنی فرد جهت رسیدن به تقویتهای درونی عمل ویژه‌ای را انجام می‌دهد، هر چند این عوامل درونی با عوامل بیرونی همخوانی داشته باشند یا نداشته باشند و حتی موجب تنبیه فرد شوند. انگیزش درونی زمانی معنی پیدا می‌کند منبع تقویت کننده رفتار....................

 

انگیزش اجتماعی

آن دسته از انگیزه‌هایی را شامل می‌شوند که با محرکات اجتماعی ارتباط بیشتری می‌یابند و زمانی معنی پیدا می‌کنند که فرد و رفتارهای او را درون اجتماعی که در آن زندگی می‌کند مورد بررسی قرار دهیم. از جمله این انگیزه‌ها انگیزه پیوند جوئی ، انگیزه قدرت ، انگیزه مقام جویی را می‌توان نام برد.

 

انگیزش پیچیده

انگیزه‌های پیچیده ، انگیزه‌هایی هستند که از دو عامل اصلی تشکیل شده‌اند:

۱- سائقهای ذاتی و زیستی..........................

 انگیزه‌های بیرونی

      

دسته بندی انگیزه‌ها به دو دسته انگیزه‌های درونی و بیرونی از مهمترین دسته بندیهای انگیزشی به شمار می‌رود. در این طبقه بندی انگیزه‌های بیرونی نقطه مقابل انگیزه‌های درونی قرار می‌گیرد. منبع و کانون تقویت کننده و تحریک کننده این انگیزه‌ها تفاوت اساسی آنها را با یکدیگر سبب می‌شود. بطوری که در تعریف انگیزه‌های درونی گفته می‌شود که منبعی از درون به صورت یک ویژگی فرد را به انجام فعالیت و رسیدن به هدفی ترغیب می‌کند..............................


انگیزه‌های درونی


در تقسیم بندی ، انگیزه‌ها بر اساس معیارهای مختلف طبقه بندی از انواع انگیزش معرفی می‌شود. که هر چند تحت عناوین مختلف طبقه بندی می‌شوند، اما اغلب همپوشیهای گسترده‌ای با یکدیگر دارند بطوری که گاه یک نوع انگیزه در طبقات مختلفی می‌تواند دسته بندی شود. در یک تقسیم بندی مهم و معروف که از انگیزه‌ها به عمل آمده است، انگیزه را به دو دسته کلی درونی و بیرونی تقسیم بندی کرده‌اند..................................

انگیزه‌های درونی و انواع آن

انگیزه‌های درونی به عنوان دسته مهمی از انواع انگیزش ، به آن دسته از انگیزه‌ها گفته می‌شود که منبع و کانون آنها در درون فرد و نه محیط خارج وجود دارند......................

 

چگونگی شکل گیری انگیزه‌های درونی

شاید همچون سایر مباحث روان شناسی دلایل مشخص به عنوان علل به وجود آورنده انگیزه‌های درونی کار چندان ساده و آسانی نباشد. با اینحال ردپای شکل گیری انگیزه را نیز طبق روال معمول می‌توان در دوران کودکی جستجو کرد. شیوه‌های ...........................

کاربرد انگیزه‌های بیرونی  انگیزه‌های بیرونی کاربردهای گسترده‌ای دارد، به عبارتی هر کجا که ایجاد یادگیری ، تغییر رفتار ، افزایش سطح عملکرد مدنظر باشد استفاده از اصول مربوط به انگیزه‌های بیرونی لازم به نظر می‌رسد. هر چند هر سه مورد فوق همپوشی گسترده‌ای با یکدیگر دارند، بطور مجزا مورد بحث قرار می‌گیرند.  کاربرد انگیزه‌ها بیرونی در امر یادگیری...............آموزش و پرورش اساسی‌ترین نهادی است که با امر یادگیری ارتباط دارد. امروزه در این سیستم نیز به طور فزاینده‌ای از فعالسازی انگیزش بیرونی استفاده می‌شود. فرآیند نمره دهی ، استفاده از جوائز و امتیازات ویژه در سطح کلاس، مدرسه، ناحیه، استان، کشوری، نمونه بارز استفاده از انگیزه‌های بیرونی برای بالا بردن سطح یادگیری دانش آموزان و عملکرد آنهاست. شیوه‌های تربیتی............

برعكس الگوهای رفتاری، دیدگاه‌های شناختی فرایندهای درونی موجود زنده را مدنظر قرار می‌دهند. برخلاف نظریه‌های كلاسیك روان‌شناختی كه رفتار را با توسل به الگوی ساده محرك- پاسخ یا به اختصار S-R تبیین می‌نمایند، تئوری‌های شناختی چنین فرض می‌كنند كه انسان اطلاعاتی را كه از محیط می‌گیرد پردازش كرده و سپس تفسیر و تحلیل می‌نماید.........................

۱- تئوری‌های محتوایی و فرآیندی:

در سال۱۹۷۰ كمپبل و همكارانش تئوری‌های انگیزش را در دو چهارچوب كلی طبقه‌بندی كردند:

تئوری‌های محتوایی: نظریه‌پردازان تئوری‌های محتوایی درصدد شناخت و مشخص ساختن عواملی هستند كه موجب انگیزش انسان برای كار می‌گردد. به‌عبارت ساده‌تر تئوری‌های محتوایی در جستجوی چیزهایی هستند كه رفتار فرد را برای انجام كار فعال می‌سازد. در الگوی كلی انگیزش، نیازها، امیال یا انتظارات در طرح تئوری‌های.....................

  رویكرد نیاز- انگیزه- ارزش

در این رویكرد الگوهایی مدنظر است كه 

رویكرد گزینش شناختی

رویكرد خود تنظیمی- فراشناختی: موضوع این رویكرد تئوری‌هایی هستند كه فرآیندهای انگیزشی را متأثر از...............

 فیزیولوژی انگیزش

فیزیولوژی انگیزه گرسنگی

فیزیولوژی انگیزه تشنگی

فیزیولوژی انگیزه جنسی

فیپزیولوژی انگیزه درد

فیزیولوژی انگیزه مادری

فیزیولوژی انگیزه‌های اجتماعی
 ارتباط انگیزش با هیجانیکی از عناصر اصلی در انگیزش

مرز میان انگیزش و هیجان

انگیزش و هیجان اغلب به اندازه‌ای به هم بستگی دارند که تمییز بین آنها مشکل است: ما اغلب به کارهایی دست می‌زنیم

سوالات مشترک بین انگیزش و هیجان

اگر شما با این قبیل مسائل برخورد کرده باشید که چرا بعضی افراد برای نجات بیگانگان زندگی خود را به خطر می‌اندازند؟

چرا برخی

تعیین کننده‌های انگیزش و هیجان

انگیزش و هیجان هر دو تحت تاثیر سه نوع عامل هستند عامل بیولوژیکی، عامل آموخته و عامل شناختی، مثلاً علت غذا خوردن ما بوسیله ترکیبی از احساسهای بدنی یا جسمانی گرسنگی که در نتیجه نیاز ما به غذاست تعیین می‌شود (عامل بیولوژیکی


تعداد صفحات 27

برای دیدن متن کامل شماره شارژ2۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | 13:21 | نویسنده : |

خلاصه ای از مطالب ارائه شده

تعــــريف افســردگـــی كـــودكان

افسردگي در كودك و بزرگسال معناي مشابهي ندارد و نشانه هاي هر كدام متفاوت است. به طور كلي، افسردگي عبارت است از احساس درماندگي و به بن بست رسيدن؛ گاهي اين اختلال علائم جسماني دارد و گاهي علائم رواني؛ در بسياري از موارد نيز علائم جسماني و رواني همزمان ديده مي شود. پژوهش ها نشان داده است كه افسردگي مي تواند از آغاز زندگي يعني دوران نوزادي هم پديد آيد. براي مثال ، زماني كه نوزاد به مرحله اي از رشد مي رسد كه مادر خود را مي شناسد ( شش تا هشت ماهگي ) جدا شدن از مادر موجب بروز حالات افسردگي در طفل مي شود.

دلایل بالقوه افسردگی در کودکان

علل افسردگی کاملاً شناخته شده نیست. به نظر می‌رسد تغییرات در مواد شیمیایی مغز باعث آن باشد. این مواد شیمیایی که انتقال دهنده‌های عصبی خوانده می‌شوند، پیام‌ها را بین سلول‌های عصبی در مغز رد و بدل می‌کنند. برخی از این انتقال دهنده‌های عصبی مسئول تنظیم حالت و وضع روانی انسان هستند. اعتقاد بر این است که برخی از انتقال دهنده‌های عصبی، به ویژه...........................

روش‌های درمان افسردگی در کودکان 

درمان افسردگی در کودکان معمولاً شامل روان‌درمانی، دارو درمانی یا ترکیبی از این دو است. روان درمانی غالباً در کمک به کودک برای نشان دادن علائم مربوط به افسردگی مفید است. این کار شامل جلسات روان درمانی فردی و نیز خانوادگی است. درمان رفتار شناختی و......................

پيشگيـــــــري و درمــــــان

خانواده و فضاي رواني آن در پيشگيري از افسردگي و درمان اين اختلال تأثير بسيار دارد. البته در صورتي كه افسردگي ، حاصل عوامل دروني باشد ، درمان آن قدري متفاوت است و بايستي كودك نزد روانپزشك متخصص برده شود و سپس روان درماني صورت گيرد. اما براي درمان افسردگي هاي محيطي ( كه بيشترين نوع افسردگي كودكان را شامل مي شود ) و.......................

از ديگر عواملي كه به بروز افسردگي كمك مي كنند و براي پيشگيري ، بايد به آنها توجه كرد. عبارت اند از:

- جدا شدن از خانواده و منابع حمايت كننده عاطفــي

- تعويض مدرسه و از دست دادن دوستــان

- مهاجـــــرت

- عوض كــــــردن منــــزل

- تبعيض بين فرزندان و مقايسه كردن آنها با يكديگر

- به رخ كشيدن نكات منفي كودك و ابراز نكردن صفات مثبت او

و.......................

نشانه‌های افسردگی در کودکان 

کودکان افسرده معمولاً زودرنج، تحریک‌پذیر و غمگین هستند و این حالت در آن‌ها (به ویژه کودکانی که هنوز به مدرسه نرفته‌اند) از طریق گریه و یک حس کلّی نومیدی نمود می‌یابد. آن ها ممکن است به فعالیت‌های تازه، علاقه‌مندی کمی نشان دهند و یا از فعالیت‌هایی که پیش از این برایشان خوشایند بوده دیگر لذت نبرند..........................

يافته هاي جديد درباره درمان افسردگي در كودكان

پژوهش هاي جديد استفاده از بسياري از داروهاي ضدافسردگي را براي كودكان زير سئوال برده است .

به گزارش روزنامه واشنگتن پست در اينترنت , رهنمودهاي عملي آكادمي روانپزشكان كودكان و نوجوانان امريكا حاكي از آن است كه مشاوره درماني در مداواي اين كودكان بسيار موثر است .

سوزان سوئدو , يكي از مسئولان مركز تحقيقات موسسه ملي بهداشت روان كودكان نوجوانان , گفت : دارو درماني بعنوان اولين روش درماني براي موارد بسيار حاد افسردگي در كودكاني كه با خطر خودكشي روبرو هستند بكار مي رود.

بنابراين گزارش نشانه هاي افسردگي در كودكان شامل.........................

آیا داروهای ضد افسردگی در کودکان ممنوع است؟

سلامت نیوز-تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.

پرسش‌هایی برای پرسیدن از پزشک 

آماده کردن پرسش‌هایی از قبل به بیماران کمک می‌کند تا گفتگوی معنی‌دارتر و هدفمندتری با پزشک خود درباره وضعیت‌شان داشته باشند. اولیاء می‌توانند پرسش‌های زیر را در ارتباط با افسردگی کودکشان از پزشک بپرسند:

· چه علائمی نشان می دهد که کودک من دچار افسردگی است؟

· چه علائم و نشانه‌· هایی وجود دارد مبنی بر این که افسردگی کودک من به مراقبت پزشکی نیاز دارد؟

· وضعیت کودک من را چگونه تشخیص خواهید داد؟

· کودک من احتمالاً چه نوع افسردگی دارد؟

· آیا باید افسردگی کودک خود را به مدرسه یا مهدکودک اطلاع دهم؟

و..........................


برای دیدن متن کامل شماره شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.
موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ | 14:48 | نویسنده : |
روانشناسي و تربيت كودكان از نگاه پيامبر اسلام (ص)

مدت يك قرن است كه غرب تحقيقات دامنه دار و عميقي پيرامون روان شناسي كودك به انجام رسانده است كه به واقع، نتايج چشمگيري از آن پژوهش ها به دست آمده است؛ هرچند به بسياري از پژوهش هاي آنان نمي توان به ديده اطمينان كامل نگريست. تا اين زمان همچنان پيروان ژان پياژه (زيست شناس، فيلسوف و روان شناس سوئيسي، متوفاي 1980م. )، اسكينر، باندورا، كلارك هال، اريكسون و هاينزوانر، با يكديگر نسبت به عقايد استادان خود اختلاف عقيده دارند. جمعي كودك را بزرگسالي كوچك (به تعبير آنان: مينياتور بزرگسال) و بعضي او را كاملاً متمايز با بزرگسال تعريف مي كنند. عده اي او را متمايل به بدي، و برخي او را پاك سرشت مي دانند.
در باره تربيت، تغذيه، رشد، عادت ها و رفتارهاي كودك نيز نظريات متفاوت و متناقض بسياري ميان پژوهشگران وجود دارد كه به واقع آدمي گاه در انتخاب نظريه درست ميان آنان سرگردان مي شود.
انبوه نتايج علمي كه امروزيان بدان دست يافته اند در سايه آزمايش هاي ساليان متمادي، استفاده از فن آوري و استمداد از تجربيات گذشتگان است؛ با اين حال پيوسته طرح ها و نظريات جديدي به دست مي آيد كه گاه به طور كامل، ناقض نظريات گذشته است. اما در صدها سال پيش كه هيچ يك از اين زمينه ها و امكانات پژوهشي وجود نداشته است، از سوي حضرت محمد امين(ص) نسبت به كودكان، گفتارها و رفتارهايي مشاهده شده است كه امروزيان در ژرفاي آن درمانده اند و فهم عميقي از آن به دست نياورده اند. معجزه حضرت محمد امين(ص) تنها آيات قرآن نبود. گفتار و رفتارش، همه معجزه بود. چه آن كه معجزه پديده اي است كه بشر از ارائه نمونه آن ناتوان باشد.
در عقايد امروزيان متمدن و متفكر]؟[ چنين آمده است كه: اگر كودكان، وحشي و پرخاشگرند بايد آنان را رام و مطيع گردانيد. زيرا آنان ماهيت حيواني دارند و غرايز نقش اساسي در انگيزش رفتارشان دارد.
اين در حالي است كه ما بارها اين جمله را از سخنان رسول اكرم(ص) شنيده يا خوانده ايم كه: پنج چيز است كه تا آستان مرگ آنها را ترك نمي كنم؛ يكي از آنها سلام كردن به كودكان است.
به راستي، ژرفاي مفهوم اين جمله را كدام متفكر روان شناس درك مي كند؟ در افكار خردسالان چه مي گذرد كه حضرت امام صادق(ع) در پي نقل آنچه از رسول خدا(ص) فرا گرفته، مي فرمايد: احبوا الصبيان و ارحموهم و اذا وعدتمو هم ففو لهم فانهم لايرون الا انكم ترزقونهم؛ به كودكان محبت بورزيد و مورد شفقت شان قرار دهيد و هرگاه به آنان وعده اي داديد، وفا كنيد. زيرا آنها شما را روزي دهنده خود مي دانند4. در اين رفتار رسول خدا(ص) چه حكمتي نهفته بوده است كه همه روزه كه صبحگاه از خواب برمي خاست، دست محبت به سر فرزندان خود مي كشيد                            ؟
در اين نوشتار به طور گزيده به تشريح پاره اي از گفتارها و رفتارهاي حضرت محمد(ص) در باره كودكان مي پردازيم                                   .
نامطمئن بودن نظريات رايج كنوني و سرمشق بودن رفتار پيامبر(ص) براي ما -به تصريح آيه-6 قرآن ما را بر آن مي دارد كه به فرموده ها و كردار حضرت رسول اكرم(ص) عميق تر بنگريم و به واقع اعتقاد داشته باشيم كه آنچه او به جاي آورده -به فرض درستي روايت- فراتر از اكتشافات علمي امروزيان است. كوچك ترين عمل او در پي ارائه معياري است كه براي معاصران وي ناشناخته ماند و برخي تا اين زمان نيز ناشناخته باقي مانده است. از آن نمونه، در جمله اي ساده از آن بزرگوار مي خوانيم:
«اكرموا اولادكم و احسنوا آدابكم؛7 فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد».


برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ | 20:45 | نویسنده : |

در ابتدا به روان شناسي ورزش به عنوان شاخه اي از روانشناسي اشاره مي شود. رابطه فعاليت جسماني با سلامت رواني و برخي مهارتهاي رواني براي كمك به مشكلات رواني معرفي مي شود. و بعد به مهارتهاي مورد نياز مربي و انگيزش در ورزشكاران خواهيم پرداخت.

فعاليت جسماني و تمرين علاوه برآثار جسماني داراي آثار رواني نيز مي باشد. در اهميت مطالعه ويژگيهاي رواني فعاليت جسماني به اين نكته اشاره مي شود كه ابعاد وجودي انسان در زمينه جسماني و رواني بروز مي نمايد و انسان كامل نياز دارد كه در هر دو زمينه تلاش كند. توجه شود اين فقط به يكي ازاين جنبه ها نه تنها مانع موفقيت مي شود كه، بلكه تعادل قواي جسماني و رواني را به هم مي ريزد و با عوارض جنجالي همراه است. فعاليت جسماني نيز چنين است و توجه به جنبه هاي جسماني و رواني آن ضروري است.

روانشناسی1 از پيشوند (Psycho) و پسوند (logy) به معناي شاخه علمي تشكيل شده است و به مطالعه علمي رفتار موجود زنده به ويژه رفتار انسان گویند. روانشناسي براساس موضوعات مختلف تقسيم مي شود. روانشناسي رشد، یادگیری، كودک، تدريس، مديريت و روانشناسي ورزش. هر يك از اين شاخه ها به مطالعه رفتار خاصي از موجود زنده مي پردازد.

روانشناسي ورزش

روانشناسي ورزش يكي از شاخه هاي روانشناسي است كه به مطالعة رفتار انسان در موقعيت هاي ورزشي و فعاليت هاي2 جسماني مي پردازد. كولمن گريفيث3 در اوايل قرن 20 اولين آزمايشگاه تحقيقات ورزشي را در دانشگاه ديلي نويز تأسيس كرد. و براي اولين بار شاخة روانشناسي ورزش را به عنوان يك رشته نامگذاري كرد. به اين دليل وي را پدر روانشناسي ورزش مي نامند.

اهميت مطالعه ويژگي هاي رواني فعاليت جسماني

...........................

نقش فعاليت جسماني براي بهداشت و سلامت رواني:

سازمان بهداشت جهاني (WHO) بهداشت رواني را در مفهوم بهداشت عمومي به صورت توانايي كامل براي ايفاي نقش هاي اجتماعي رواني و جسماني تعريف مي كند. بهداشت رواني و بهنجاري رفتار، زماني تأمين مي شود كه...................

هيجان5:

انرژي رواني در انسان همانند انرژي شيميايي حاصل از مواد غذايي است. انرژي شيميايي مواد غذايي جذب بدن مي شود و در صورت نياز بدن به مصرف مي رسد و سپس مازاد آن به شكل چربي ذخيره مي شود. كه ممكن است عوارض...................

برانگيختگي 6

به ميزان هوشياري7 و فعال بودن8 بدن از نظر جسماني و رواني گويند كه دامنه آن از خواب عميق شروع و تا هيجان زياد ادامه مي يابد. از عواملي كه

اضطراب10

واكنش عاطفي و هيجاني ناخوشايند همراه با برانگيختگي و فعاليت دستگاه عصبي خودمختار است كه با احساس تنش، ناآرامي، نگراني، برانگيختگي و ترس همراه است. اضطراب به ترس نزديك است و چيزي بيش از نگراني است. چرا كه عزت نفس فرد را تهديد مي كند.

اضطراب حالتي11

اضطراب رقابتي13

استرس15: خبرهاي بد و حتي خبرهاي خوش ممكن است استرس زا باشند. استرس عامل مهي در سلامت رواني به شمار مي رود

تغييرات بدن بر اثر استرس:

تغييرات جسماني و فيزيولوژيك، افزايش آدرنالين، افزايش تنفس و ضربان، بالا رفتن فشار و چربي خون، خشك شدن لب ها، عرق كردن دست ها، رنگ پريدگي يا برافروختگي چهره، اختلال در گوارش و سوخت و ساز و ايمني

تغييرات رفتاري: لرزش بدن، لرزش صدا، افسردگي در افراد درون گرا، پرخاشگري در افراد برون گرا، خوردن يا اختلال

تغييرات ذهني و رواني: ..............

 

 

 

عناوین مطرح شده در این مقاله

عوامل استرس زا در سه سطح از نظر كنترل فرد بيان مي شوند:

كنترل استرس:

استرس و فعاليت جسماني:

افسردگي18:

علل افسردگي:

تأثير فعاليت جسماني بر افسردگي:

مهارتهاي رواني مورد نياز ورزشكاران:

توجه و تمركز:

آرام سازي28

روش آرام سازي فزاينده جاكوبسن29:

مراحل آرام سازي:

تجسم سازي30

تصوير سازي31

خودگفتاري32

هدف گزيني33

ويژگيهاي تعيين هدف:

خودپندار36

اعتماد به نفس

خودكارآمدي

عزت نفس

صفات و خصوصيات شخصيتي ورزشكاران:

انگيزش در فعاليت جسماني و ورزش:

علاقه به شناخت مربي از ورزشكار

توسعه خودشناسي و تعيين اهداف مربي گري

هدف گزيني:

مهارتهاي رواني مورد نياز مربي:

مهارت هاي ارتباطي

مهارت هاي ارتباطي مورد نياز مربيان:

-تنظيم انرژي رواني و ايجاد حالت سبكبالي:

تعداد صفحات 20 برگ

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.

 


موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ | 20:41 | نویسنده : |

تحقیق اماده در مورد هوش هیجانی و ارتباط ان با پیشرفت تحصیلی

خلاصه ای از سرفصل های ارایه شده 

مقدمه

آموزش دانش آموزان به هدف پیشرفت آنها در زمینه های تحصیلی شکل می گیرد. مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پیچیده ای است؛ چرا که در این بین صحبت از یک رویکرد چندبعدی به میان می آید که به شکل ظریفی به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموز مربوط می شود. محققان زیادی تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی را بر پیشرفت تحصیلی سنجیده و مورد ارزیابی و سنجش قرار داده اند. با این حال، به مرور زمان مشخص می شود که هرچند توانایی های ذهنی و شناختی دانش آموزان تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تاحدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند، اما تنها کلید پیش بینی مؤفقیت تحصیلی نیستند. به همین دلیل محققان در سال های اخیر متوجه یکسری از عوامل غیرشناختی شده اند که می توانند در پیشرفت تحصیلی و بطورکلی موفقیت موثر باشند. (گلمن، 1995 و باراون، 1997) این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را برای پیش بینی موفقیت به اندازه های هوش شناختی اضافه کنیم، پیش بینی موفقیت بطور معناداری با احتمال بیشتری امکانپذیر می شود، تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم.

پیشینه هوش هيجاني (EQ
سال‏هاى زيادى بر روان‏شناسى حاكم بود كه مهم‏ترين استعداد افراد را بهره هوشى يا هوشبهر  (IQ) مى‏ناميدند و با همين استعداد، پذيرش و گزينش كارمندان را انجام مى‏دادند كه افراد، يا باهوش هستند يا نيستند و به هر حال، چنين زاده شده‏اند و كار زيادى براى آنها نمى‏توان انجام داد. اين طرز تفكر در جامعه آن زمان - كه گاردنر آن را «دوران تفكّر هوشبهرى» مى‏نامد - نيز نفوذ كرده بود.
كتاب «قالب‏هاى ذهن» (1) اثر مهم گاردنر (2) در سال 1983.م بيانيه‏اى در ردّ ديدگاه هوشبهرى بود. به‏گفته اين كتاب، هوش واحد و يكپارچه‏اى وجود ندارد كه موفقيت در زندگى را تضمين كند، بلكه طيف گسترده‏اى از هوش - كه هفت نوع اصلى داردوجود دارند.

هوش هیجانی (Emotional Intelligence) که به اختصار ( EI )گفته می‌شود................................

از نظر تاريخچه، هوش هيجاني در مفهوم هوش اجتماعي ريشه دارد كه اولين‌بار توسط اي.ال ثرندايك درسال 1920 شناخته شد. از آن پس تاكنون روانشناسان ساير مقوله‌هاي هوش را نيز مورد شناسايي قراردادند.
درسال 1970 براي اولين بار، دو روانشناس آمريكايي به نام ‌هاي دكتر پيترسالوي از دانشگاه ييل و دكتر جان ماير از دانشگاه نيوهمپشاير، بحث علمي هوش هيجاني را مطرح كردند. در سال 1975، «هوارد گاردنر» ایده هوش چندگانه را مطرح کرد. او هشت نوع هوش را در دو دسته کلّی هوش میان فردی (interpersonal) و هوش درون فردی (intrapersonal) برشمرد. بسیاری از روان‌شناسان از جمله گاردنر اعتقاد دارند........................

رابطه هوش هيجاني و موفقيت در زندگي

آيا هوش‌بهر (IQ) بالا پيش بيني كننده تعيين كننده اي بالايي براي موفقيت در زندگي است؟ 
لوئيس ترمن در سال ۱۹۲۱ تحقيقاتي را مبني بر اين عقيده عمومي كه سطح بهره هوشي بالا با عدم سازگاري اجتماعي و فردي، ناتواني يا ضعف جسماني و بي ثباتي مرتبط است، آغاز نمود. ترمن ۱۵۰۰ نفر از كودكان سنين بين ۸ تا ۱۲ ساله كاليفرنيايي را كه هوشبهر (IQ) بالاي ۱۴۰- حداقل سطح بهره هوشي بالا است- را انتخاب كرد. ميزان متوسط هوشبهر(IQ)  كودكان ۱۵۰ بود كه از اين ميان۸۰ كودك داراي هوشبهر (IQ) بالاي ۱۷۰ بودند. هدف ترمن از اين مطالعه زمينه اي دوره اي و مصاحبه اي پي بردن به چگونگي تأثير بهره هوشي بالا بر روي گستره زندگي اين افراد بود.  طی چند سال بعد در سال 1926 ترمن نشان داد که کودکان با بهره هوشی بالا ار نظر اجتماعی و جسمانی خیلی متفاوت ارز همسالان خود بودند . در وافع یافته های او خلاف آن چه تصور می شد را نشان داد . یافته های او نشان داد این کودکان گرتیش به سازگاری بالای اجتماعی داشته آنها قد بلند تر ،قوی تر و سالم تر از کودکان متوسط بودند . کمتر مبتلا به بیماری و تصادفات می شوند . این که این کودکان عملکرد خیلی استثنائی در مدرسه داشتند عجیب به نظر نمی رسید. زماني كه ترمن در سال ۱۹۵۶ درگذشت، مطالعه او به واسطه روانشناسان ديگر و از همه مهمتر به وسيله مليتا اودن و رابرت سيرز و پاولين سيرز ادامه يافت. اين همكاران ردپاي آزمودني هاي ترمن را تا دوران بزرگسالي پي گيري كردند. امروز، بعد از ۷۰ سال از آغاز مطالعه ترمن، روانشناسان به ارزيابي امور شغلي و حرفه اي و فردي آزمودني هاي زنده اصلي ترمن پرداختند. (هالاهان و سيرز ۱۹۹۵).................

هوش از نظر ترستون (1938)

ترستون اظهار داشت که هوش از شش عامل تشکیل شده است عبارتند از : .................

هوش هيجاني يا هوش احساسي گولمن ( 1995(

تعريف هوش هيجاني نيز همانند هوش شناختي شناور است. اين اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گولمن (Goleman) (1995) به گونه اي گسترده به صورت بخشي از زبان روزمره درآمد و بحث هاي بسياري را برانگيخت. گولمن طي مصاحبه اي با جان انيل (1996) هوش هيجاني را چنين توصيف مي كند:
"هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است. اين هوش مشتمل بر شناخت..........................

هوش غير شناختي، ابعاد شخصي، هيجاني، اجتماعي و حياتي هوش را كه اغلب بيش تر از جنبه هاي شناختي آن در عملكردهاي روزانه موثرند؛ مخاطب قرار مي دهد. هوش هيجاني با توانايي درك خود و ديگران( خودشناسي و ديگر شناسي)، ارتباط با مردم و سازگاري فرد با محيط پيرامون خويش پيوند دارد. به عبارت ديگر، "هوش غير شناختي پيش بيني موفقيت هاي فرد را مسير مي كند و سنجش و اندازه گيري آن به منزله اندازه گيري و سنجش توانايي هاي شخص براي سازگاري با شرايط زندگي و ادامه حيات در جهان است". بار-آن (Bar-on) 1997) پيتر سالوي  (salovey1990) ضمن اختراع اصطلاح سواد هيجاني (Emotional Litesy) به پنج حيطه در اين مورد اشاره مي كند.

1. شناخت حالات هيجاني خويش: يعني، خود آگاهي ...........................

. گاردنر (Gardner) هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون (زباني، موسيقيايي، منطقي، رياضي، جسمي، ميان فردي و درون فردي) مي داند. او وجوه شناختي مختلفي را با عناصري از هوش غير شناختي يا به گفته خودش "شخصي" تركيب كرده است. بعد غير شناختي (شخصي) مورد نظر گاردنر مشتمل بر دو مولفه كلي است كه وي آن ها را با عناوين استعدادهاي درون رواني و مهارت هاي (ميان فردي) معرفي مي كند. به نظر گاردنر، هوش هيجاني متشكل از دو مولفه زير است:
هوش درون فردي................................

هوش هیجانی يا هوش های چندگانه  (Multiple Intelligences)

يكي از اسرار برملا شدن روان شناسي اين است كه نمره هاي درسي، بهره هوشي يا نتايج آزمون استعداد تحصيلي ( SAT ) به رغم ارزش و ابهت شان در ميان عموم نمي توانند قاطعانه پيش بيني كنند كه چه كسي در زندگي موفق خواهد شد. يقينا در مجموع براي گروههاي بزرگ، رابطه اي ميان بهره هوشي و موقعيتهاي زندگي وجود دارد. افراد بسياري با بهره هوشي بسيار پايين در مشاغل پست به كار مشغول مي شوند و كساني كه هوشي بالا دارند مشاغلي با مشاغل خوب بدست مي آورند، اما به هيچ وجه نمي شود گفت كه هميشه چنين است. 

براين قاعده كه تيزهوشي پيش بيني كننده موفقيت است، استثناهاي بسياري وجود دارد. استثناهايي بسيار بيشتر از مواردي كه با اين قاعده انطباق پيدا مي كنند. در بهترين حالت تيزهوشي حداكثر حدود 20 درصد پيش بيني موفقيت در زندگي سهم دارد، درحالي كه 80 درصد باقيمانده ، به نيروهاي ديگر مربوط مي شود. مشاهده گري چنين اظهار مي كند كه: «اكثر اوقات جايگاه نهايي خرد را در جامعه عواملي غير از تيزهوشي تعيين مي كنند. عواملي از طبقه اجتماعي گرفته تا اقبال»

حتي ريچارد هرنشتاين و چارلز موري كه در كتاب خود به نام منحني زنگوله اي اهميت درجه اول براي هوش قائل مي شوند. به اين مطلب اذعان دارند. به اعتقاد آنان شايد بهتر باشد دانش آموز سال اول دبيرستان كه رتبه SAT او در رياضي 500 بوده است ، روياي رياضيدان شدن را از سر برون كند، اما............................

انواع هوش چندگانه کدامند؟ 

هوش ديداري / فضايي اين نوع هوش توانايي درک پديده هاي بصري است. يادگيرنده هاي داراي اين نوع هوش ، گرايش دارند که با تصاوير فکر کنند و براي به دست آوردن اطلاعات نياز دارند يک تصوير ذهني واضح ايجاد کنند. آنها...............................

هوش کلامي/ زباني اين نوع هوش يعني توانايي استفاده از کلمات و زبان. اين يادگيرنده ها مهارت هاي شنيداري تکامل يافته اي دارند و معمولا سخنوران برجسته اي هستند. آنها به جاي تصاوير..........................

هوش منطقي / رياضي هوش منطقي / رياضي يعني توانايي استفاده از استدلال، منطق و اعداد. اين يادگيرنده ها به صورت مفهومي با استفاده از الگوهاي عددي و منطقي فکر مي کنند و از اين طريق بين اطلاعات مختلف رابطه برقرار مي کنند. آنهاا همواره در مورد دنياي...........................

هوش بدني/جنبشي اين هوش يعني توانايي کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشيا. اين يادگيرنده ها خودشان را از طريق حرکت بيان مي کنند. آنها درک خوبي از حس تعادل و هماهنگي دست و چشم دارند (به عنوان مثال در بازي با توپ، يا استفاده از تيرهاي تعادل مهارت دارند)......................

هوش موسيقي / ريتميک اين نوع هوش يعني توانايي توليد و درک موسيقي. اين يادگيرنده هاي متمايل به موسيقي با استفاده از صداها، ريتم ها و الگوهاي موسيقي فکر مي کنند. آنها بلافاصله .............................

تفكر گاردنر درباره چندگانگي هوش به تكامل خود ادامه مي دهد. ده سال پس از آن كه وي براي اولين بار نظريه خود را منتشر كرد، اين خلاصه چند جمله اي را درباره استعدادهاي فردي مطرح كرد: 
هوش بين فردي توانايي درك افراد ديگر است: يعني اينكه چه چيز موجب برانگيختن آنان مي شود، چگونه كار مي كنند و چگونه مي توان با آنان كاري مشترك انجام داد. بازارياب هاي موفق، سياستمداران، معلمان، پزشكان و رهبران مذهبي احتمالا در زمره افرادي هستند كه از درجه هاي بالايي از هوش ميان فردي برخوردارند. 

هوش درون فردي... توانايي هاي مشابهي است كه در درون افراد وجود دارد. اين هوش به استعداد تشكيل الگويي دقيق و واقعي از خود فرد و توانايي استفاده از الگو براي استفاده ثمربخش در طول زندگي اشاره دارد»

 ابعاد هوش درون فردي از نظر گاردنر عبارتند از: 

. بصيرت به احساس هاي خود در همان زماني كه جريان دارند. 

2............................

گاردنر اعتقاد دارد كه اين ابعاد هوش درون فردي 80 درصد موفقيت انسان را رقم مي زند.

طبق نظر برخی پژوهشگران عوامل تعیین کننده در پیشرفت تحصیلی عبارتند از: هوش، محیط خانواده، سطح سواد والدین، ارتباط بین الگوها، انگیزش، مفهوم خود و سازش روانی. برخی دیگر با تقسیم بندی این متغیرها به عوامل فردی و عوامل اجتماعی، به ترتیب 70 و 30 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را به هریک از عوامل فوق نسبت می دهند. رابطه هوش هیجانی و شایستگی های اجتماعی و هیجانی دانش آموزان با موفقیت تحصیلی، سن و جنس در پژوهش  های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. برخی محققان معتقدند آنچه در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار دارد، نفی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیست بلکه تاکید بیشتر بر تفاوت هایی نظیر «بازبودن نسبت به تجارب»، «درون گرایی برون گرایی»، «درون گرایی» و «پایداری هیجانی» است که می تواند در ارتباط اهمیت داشته باشد. در همین راستا نایسر و همکاران نیز بیان می دارد که نمرات افراد در تست های هوشی نمی تواند پیش بینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی باشد. به علاوه لیف در طی تحقیقی.....................

 

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.


موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ | 13:47 | نویسنده : |

تعــــريف افســردگـــی كـــودكان

افسردگي در كودك و بزرگسال معناي مشابهي ندارد و نشانه هاي هر كدام متفاوت است. به طور كلي، افسردگي عبارت است از احساس درماندگي و به بن بست رسيدن؛ گاهي اين اختلال علائم جسماني دارد و گاهي علائم رواني؛ در بسياري از موارد نيز علائم جسماني و رواني همزمان ديده مي شود. پژوهش ها نشان داده است كه افسردگي مي تواند از آغاز زندگي يعني دوران نوزادي هم پديد آيد. براي مثال ، زماني كه نوزاد به مرحله اي از رشد مي رسد كه مادر خود را مي شناسد ( شش تا هشت ماهگي ) جدا شدن از مادر موجب بروز حالات افسردگي در طفل مي شود.

-   دلایل بالقوه افسردگی در کودکان
علل افسردگی کاملاً شناخته شده نیست. به نظر می‌رسد تغییرات در مواد شیمیایی مغز باعث آن باشد. این مواد شیمیایی که انتقال دهنده‌های عصبی خوانده می‌شوند، پیام‌ها را بین سلول‌های عصبی در مغز رد و بدل می‌کنند. برخی از این انتقال دهنده‌های عصبی مسئول تنظیم حالت و وضع روانی انسان هستند. اعتقاد بر این است که برخی از انتقال دهنده‌های عصبی، به ویژه...........................

  روش‌های درمان افسردگی در کودکان
درمان افسردگی در کودکان معمولاً شامل روان‌درمانی، دارو درمانی یا ترکیبی از این دو است. روان درمانی غالباً در کمک به کودک برای نشان دادن علائم مربوط به افسردگی مفید است. این کار شامل جلسات روان درمانی فردی و نیز خانوادگی است. درمان رفتار شناختی و......................

پيشگيـــــــري و درمــــــان

- خانواده و فضاي رواني آن در پيشگيري از افسردگي و درمان اين اختلال تأثير بسيار دارد. البته در صورتي كه افسردگي ، حاصل عوامل دروني باشد ، درمان آن قدري متفاوت است و بايستي كودك نزد روانپزشك متخصص برده شود و سپس روان درماني صورت گيرد. اما براي درمان افسردگي هاي محيطي ( كه بيشترين نوع افسردگي كودكان را شامل مي شود ) و.......................

از ديگر عواملي كه به بروز افسردگي كمك مي كنند و براي پيشگيري ، بايد به آنها توجه كرد. عبارت اند از:

- جدا شدن از خانواده و منابع حمايت كننده عاطفــي

- تعويض مدرسه و از دست دادن دوستــان

- مهاجـــــرت

- عوض كــــــردن منــــزل

- تبعيض بين فرزندان و مقايسه كردن آنها با يكديگر

- به رخ كشيدن نكات منفي كودك و ابراز نكردن صفات مثبت او

و.......................

نشانه‌های افسردگی در کودکان
کودکان افسرده معمولاً زودرنج، تحریک‌پذیر و غمگین هستند و این حالت در آن‌ها (به ویژه کودکانی که هنوز به مدرسه نرفته‌اند) از طریق گریه و یک حس کلّی نومیدی نمود می‌یابد. آن ها ممکن است به فعالیت‌های تازه، علاقه‌مندی کمی نشان دهند و یا از فعالیت‌هایی که پیش از این برایشان خوشایند بوده دیگر لذت نبرند..........................

يافته هاي جديد درباره درمان افسردگي در كودكان

پژوهش هاي جديد استفاده از بسياري از داروهاي ضدافسردگي را براي كودكان زير سئوال برده است .
به گزارش روزنامه واشنگتن پست در اينترنت , رهنمودهاي عملي آكادمي روانپزشكان كودكان و نوجوانان امريكا حاكي از آن است كه مشاوره درماني در مداواي اين كودكان بسيار موثر است .
سوزان سوئدو , يكي از مسئولان مركز تحقيقات موسسه ملي بهداشت روان كودكان نوجوانان , گفت : دارو درماني بعنوان اولين روش درماني براي موارد بسيار حاد افسردگي در كودكاني كه با خطر خودكشي روبرو هستند بكار مي رود.
بنابراين گزارش نشانه هاي افسردگي در كودكان شامل.........................

آیا داروهای ضد افسردگی در کودکان ممنوع است؟

سلامت نیوز-تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.......

پرسش‌هایی برای پرسیدن از پزشک
آماده کردن پرسش‌هایی از قبل به بیماران کمک می‌کند تا گفتگوی معنی‌دارتر و هدفمندتری با پزشک خود درباره وضعیت‌شان داشته باشند. اولیاء می‌توانند پرسش‌های زیر را در ارتباط با افسردگی کودکشان از پزشک بپرسند:

·    چه علائمی نشان می دهد که کودک من دچار افسردگی است؟

·    چه علائم و نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این که افسردگی کودک من به مراقبت پزشکی نیاز دارد؟

·    وضعیت کودک من را چگونه تشخیص خواهید داد؟

·    کودک من احتمالاً چه نوع افسردگی دارد؟

·    آیا باید افسردگی کودک خود را به مدرسه یا مهدکودک اطلاع دهم؟

 

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.


موضوعات مرتبط: تحقیق های آماده روانشناسی

تاريخ : جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ | 15:53 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.